14. april 2010

Ny rødliste for ferskvandsfiskene

Som et af de første synlige resultater af "Atlas over danske ferskvandsfisk" er den nye rødliste for de danske ferskvandsfisk nu offentliggjort. Rødlisten er udarbejdet af Henrik Carl og kolleger fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua.

Rødlistens formål er at gøre status for arternes trivsel i Danmark - om de fx er truede eller i tilbagegang. En rødliste siger således ikke noget om, hvorvidt arterne er fredede.

Opdateringen af status for ferskvandsfiskene er sket som et led i en større gennemgang af Danmarks dyr og planter, så hen ved 10.000 arter nu er vurderet efter de internationale (IUCN) retningslinjer, der blev taget i anvendelse herhjemme i 2003. Mange grupper er endnu ikke vurderet - heriblandt saltvandsfiskene. Disse vil blive behandlet i forbindelse med "Atlas over danske saltvandsfisk".

Af de 55 vurderede arter er én art (hvidfinnet ferskvandsulk) vurderet ‘forsvundet'. To arter (dyndsmerlingen og ålen) er vurderet ‘kritisk truet', mens seks arter (havlampret, heltling, laks, stalling, smerling og snæbel) er vurderet ‘sårbar'. 24 arter er kategoriseret ‘ikke truet', mens 21 arter ikke er blevet vurderet efter rødlistekriterierne ‘vurdering ikke mulig', da der er tale om ikke ynglende gæster samt om udsatte og undslupne arter. For én art, flodlampretten, er datagrundlaget for ringe til en vurdering, hvorfor den er kategoriseret i kategorien ‘utilstrækkelige data'.

Flere arter har ændret kategori siden den seneste vurdering i 1997. Den største ændring er sket for ålen, som fra at have været en af vore mest almindelige fisk nu er i reel fare for at uddø, hvis den ikke fredes. Regnløjen, som tidligere blev kategoriseret som sjælden, har vist sig blot at være overset. I forbindelse med "Atlas over danske ferskvandsfisk" er den således fundet på mere end 200 nye lokaliteter overalt i Danmark - flest i den østlige del af landet. Den er derfor taget af rødlisten. Ørreden er også blevet fjernet fra rødlisten. Det skyldes, at arbejdet med at genskabe bestandene via udsætning og naturgenopretning har båret frugt i en sådan grad, at den ikke længere opfylder kriterierne for trusselskategorierne.

Vil du vide mere kan du kontakte Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Hcarl@snm.ku.dk, tlf. 35 32 11 24.

 

Figur: Procentvis fordeling af statuskategori af 55 behandlede arter af ferskvandsfisk i Danmark.