1. november 2010

Ny eksotisk fisk truer de indre farvande

Den sortmundede kutling, Neogobius melanostomus, breder sig med bekymrende hast i de indre farvande, og den opfylder efter alt at dømme kriterierne for at kunne kaldes invasiv. Det første eksemplar af den fremmede fisk blev fanget ved Rønne på Bornholm i 2008. I 2009 blev enkelte eksemplarer fanget ved Bornholm, i Guldborgsund og ved Rødby på Lolland. I 2010 er antallet nærmest eksploderet. Allerede i foråret blev der fanget hundredvis ved Lollands sydkyst, og fiskerne fra Sydbornholm har også meldt om jævnlige fangster sommeren igennem. Værst står det til ved Guldborgsund og Sydsjælland, hvor der nu fanges tonsvis af sortmundede kutlinger under åle- og rejefiskeri. Hertil kommer mere eller mindre talrige fund fra andre steder i vore indre farvande. Man har indtil for ganske nylig ikke været klar over om kutlingen ynglede i vore farvande, men med Fiskeatlassets fund af yngel i Klintholm Havn d. 29. oktober er det nu afgjort.

En lille del af dagsfangsten fra fisker Thomas Hansen, Karrebæksminde. Foto Henrik Carl.

Kutlingen, der også kan leve i ferskvand, er sidst i oktober desuden fundet i Sørup Å på Falster under DTU Aquas elfiskeri. Fundet var ventet, da åen løber ud i Guldborgsund, men det er alligevel bekymrende, for det frygtes, at kutlingen kan gøre skade på bl.a. ørredbestandene i åerne. I havet kan den muligvis skade rejebestandene eller udkonkurrere vore naturlige fiskearter. Om den kan gøre nytte som byttefisk for fx torsk er endnu uvist, og en kommerciel udnyttelse kan i teorien også komme på tale, hvis fisken fx viser sig at være velsmagende.

Man ved endnu meget lidt om kutlingens samspil med andre arter. I Gdansk-bugten i Polen, hvor den sortmundede kutling har været etableret siden 1990, diskuteres det stadig i hvor høj grad den har negativ indflydelse på andre arter. Da man ikke har kendskab til kutlingens fødevalg i Danmark, vil Fiskeatlasset i de kommende måneder sammen med en bachelor-studerende fra Københavns Universitet gøre en stor indsats for at undersøge artens fødebiologi.

Den sortmundede kutling stammer oprindelig fra Sortehavet og Det Kaspiske hav, men den har nu bredt sig til Østersø-området og USA's store søer (Great Lakes) - sandsynligvis transporteret omkring med skibenes ballastvand. Man kan læse mere om arten på Nobanis hjemmeside, hvor der findes et factsheet (pdf).

Den sortmundede kutling minder i udseende om vore hjemlige sortkutling, men den bliver op til 25 cm, mens sortkutlingen kun bliver ca. 15 cm. Den er også kraftigere bygget end sortkutlingen. Den sortmundede kutling kan desuden kendes på en mørk plet bagerst i første rygfinne (sortkutlingen har en mørk plet forrest i første rygfinne). Desuden har den sortmundede kutling 15-17 finnestråler i bagerste rygfinne, mens sortkutlingen kun har 13-14.

Fiskeatlasset er meget interesseret i at høre fra alle der fanger sortmundede kutlinger, og vi afhenter nedfrosne eksemplarer overalt i landet.