2. februar 2011

Fiskene i Præstø Fjord kortlagt

I forbindelse med Fiskeatlasset har flere biologistuderende fra Københavns Universitet og DTU Aqua gennemført bachelor- og specialeprojekter.

I sidste uge forsvarede Line Raft Calum sit bachelorprojekt om fiskefaunaen i Præstø Fjord. Marcus Krag og Maria Kaspersen fra Fiskeatlasset samt DTU Aquas nøglefisker Poul Dünweber hjalp til med feltarbejdet, og projektet blev vejledt af Peter Rask Møller (SNM) og Claus Steenberg (DTU).

Der blev fisket med ruser, garn, vod og rejehov over 8 dage i oktober 2010 samt lavet interviews med lokale fiskere. Projektet fangede 19 forskellige arter og fiskerne rapporterede om yderligere 14 arter. Samlet set kendes nu hele 46 arter fra fjorden, mod 28 før projektets start. Undersøgelsen, der er den mest omfattende fiskeundersøgelse af Præstø Fjord nogensinde, er således et vigtigt bidrag til Atlasprojektet.

Generelt blev der fanget få større fisk, og fjorden kan karakteriseres som et opvækstområde for fx aborre og skrubbe. De dominerende arter var tre- og nipigget hundestejle, som givetvist nyder godt af de mange trådalger, som findes i fjorden. Trådalgerne er sandsynligvis et resultat af eutrofiering. Også lerkutling, skrubbe, sild, ålekvabbe, tangsnarre og sortkutling var talrige, mens egentlige ferskvandsfisk som skalle og rudskalle kun blev fanget i få eksemplarer. Der blev overraskende nok kun fanget en enkelt havørred og ikke ene eneste ål eller gedde. Det kunne også konstateres at den sortmundede kutling endnu ikke har invaderet Præstø Fjord. Data fra nøglefiskere blev brugt til at analysere årstidsvariationen i fangsterne.

Bachelorrapporten kan downloades her (pdf).

Præstø Fjord ved Sjolte Strandhuse. Foto Marcus Krag.